Lepra

Project story

Hoop voor mensen met lepra in Noord-Bangladesh!

Lepra is een levensgroot probleem in Noord-Bangladesh, vooral in de dorpen bij de theeplantages, waar mensen leven in extreme armoede. Sinds 2017 neemt het aantal mensen met lepra op de theeplantages explosief toe. Met dit project willen we samen met lokale kerken mensen die getroffen zijn door lepra nieuwe hoop bieden.

Lepra en armoede: een vicieuze cirkel

De plantagewerkers zijn een van de armste groepen in Bangladesh. Vanwege hun etnische en religieuze achtergrond, worden ze buitengesloten door de oorspronkelijke bevolking. Door gebrek aan kansen op onderwijs blijven mensen in een vicieuze cirkel van armoede. Door handicaps als gevolg van lepra kunnen ze hun werk niet meer doen en zien ze hun inkomsten wegvallen. Daarnaast worden mensen uitgesloten vanwege het stigma dat op lepra rust, waardoor ze ook minder kansen hebben op een opleiding.

Samenwerken voor een lepravrij Bangladesh

In 2015 heeft Leprazending het “Advocacy en Empowerment van overheid en burgers in Partnerschap (AEP) Project” gestart. Het doel is om de overheid en burgers bewust te maken van lepra en hen te activeren om medisch en sociaaleconomisch herstel te bieden. Leprazending traint lokale gezondheidswerkers in het diagnosticeren en behandelen van lepra. Door het AEP project zijn er ruim 1.800 mensen geholpen. Het doel is om de overdracht van lepra te stoppen en zo Bangladesh lepravrij te maken.

Een stap dieper

Leprazending wil graag via haar lokale partner HEED en in samenwerking met lokale kerken hulp bieden aan getroffen gezinnen in de theeplantages. Door de samenwerking kan het werk van HEED in de leprazorg worden versterkt en uitgebreidt naar nieuwe onbereikte gebieden. De kerken bieden een groter netwerk van mensen die Lepra kunnen herkennen zodat er sneller nieuwe lepragevallen geholpen kunnen worden.

Het project is er op gericht om de kerk actief te betrekken bij het leprawerk. Dit maakt het uniek, omdat er ook aandacht is voor geestelijke ondersteuning en herstel. Daarnaast krijgen mensen die getroffen zijn door lepra de kans om te werken aan een nieuwe toekomst door middel van scholing en werk.

Investering en directe resultaten

De investering voor het project ´Samen met de kerk´ is 50.000 euro per jaar en wordt voor minimaal twee jaar uitgevoerd. Het is de bedoeling dat door het project meer dan 25 kerken actief worden in het leprawerk en dat er 150 jongeren twee jaar lang ondersteund worden in de kosten voor hun scholing. Ook worden door het project 25 zelfhulpgroepen (ongeveer 10 leden per groep) ondersteunt in het opstarten van inkomengenererende projecten, zoals een mini-onderneming.

Impact op de lange termijn

Onze kennis en opsporing van leprapatiënten via kerknetwerken zorgt voor een vermindering van het aantal leprapatiënten en uiteindelijk voor een lepravrij Bangladesh. In het projectgebied streven we ernaar om jaarlijks meer dan 500 mensen met lepra in een vroeg stadium te ontdekken en te behandelen. Het ondersteunen in onderwijs, vaktraining en inkomengenererende activiteiten biedt meer dan 200 gezinnen en 150 jongeren de kans om de armoedespiraal te doorbreken. Met hun opleiding kunnen jongeren beter werk vinden en met de extra inkomsten kunnen families schoolkosten en leefkosten betalen. Meer inkomsten, betekent betere voeding en dus een betere gezondheid en weerbaarheid tegen lepra. De samenwerking geeft de kerken de kans in woord en daad het goede nieuws te delen.

Ik ben dankbaar voor de behandeling die ik van jullie heb mogen ontvangen en de goede zorgen over mij en ik hoop dat jullie mij blijven steunen tot ik volledig genezen ben van lepra Ajoy - leprapatiënt

Creating ripples of hope