Investeer in christelijk leiderschap!

België

€ 200.000

58%

230 studenten per jaar

België

€ 200.000

58%

230 studenten per jaar

Projectomschrijving

Investeer in christelijke leiders met wereldwijde impact

Over ETF
De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven is een kleinschalige universiteit in Vlaanderen die zich richt op het opleiden van theologen en christelijke leiders om zo het evangelie van Jezus Christus te bevorderen in de kerk en maatschappij wereldwijd. Op die manier willen wij de internationale, protestants-evangelische beweging op academisch niveau verdiepen, versterken en toerusten.

De 21e eeuw biedt specifieke en complexe uitdagingen voor het christelijke geloof. Een grondige doordenking van het christelijke geloof en degelijke wetenschappelijke vorming zijn daarom fundamenteel voor de komende generatie christelijke leiders. Binnen de interkerkelijke en internationale geloofsgemeenschap van de ETF leiden wij studenten op en bereiden wij hen voor om hun rol te vinden en in te gaan nemen.

‘Ik heb voor de ETF gekozen omdat ik de combinatie christelijke spiritualiteit en gedegen theologisch onderwijs op universitair niveau heel mooi en krachtig vind.’ – Nienke, student

Onze ambitie
Bij de ETF studeren circa 230 studenten. Qua exploitatie kon de universiteit zichzelf tot en met 2021 altijd wel bedruipen, hoewel de middelen beperkt waren. Sinds de energie-crisis in 2022 is helaas een tekort ontstaan. Daarom zijn uitbreidingen of extra investeringen in principe alleen mogelijk door het aantrekken van additionele financiering. De ETF heeft twee belangrijke nieuwe projecten waarvoor ze dringend zoekt naar financiering in de periode 2021-2024. Daarvoor zijn extra financiers nodig. Het eerste project heet ‘internationale studiebeurzen’; het tweede project heet ‘green campus’.

Project 1 – Internationale studiebeuzen; bouwen aan de wereldwijde kerk
Studenten zoals Nienke zijn bevoorrecht. Zij wonen in een West-Europees land waar de overheid zorgt voor een goed systeem van  onderwijsfinanciering. En daardoor is het voor iedereen mogelijk om te studeren. Maar de ETF krijgt ook jaarlijks tientallen aanvragen vanuit ontwikkelingslanden waar talentvolle kandidaten bijzonder graag aan de ETF zouden willen studeren. Echter, zij kunnen niet terugvallen op een studiebeurs in hun land waardoor de toegang tot internationale studies voor hen onbereikbaar blijven. Tenzij…de ETF hen een ‘gesponsorde’ studieplek kan aanbieden.

De ETF wil kerken en de maatschappij wereldwijd dienen door het opleiden van theologen en christelijke leiders. De protestants-evangelische beweging groeit vandaag zeer hard in landen waar nog weinig tot geen theologische scholing op academisch niveau aanwezig is. Wij willen jaarlijks dertig internationale studiebeurzen kunnen toekennen aan studenten uit regio’s waar weinig of geen mogelijkheden zijn tot het volgen van een master- of doctoraatsprogramma in de theologie. Op deze manier investeren we in talentvolle mensen, en – omdat de meeste afgestudeerden naar hun eigen land terugkeren – hebben we ook indirect impact op de geloofsgemeenschappen en onderwijsinstellingen ter plaatse.

De ETF heeft een adequate selectieprocedure uitgewerkt waarin studenten worden geselecteerd die grote slaagkans hebben en die een maatschappelijke positie voor ogen hebben waarin ze directe impact zullen bereiken. Er wordt bovendien afgestemd op de individuele mogelijkheden van studenten (een combinatie van) residentieel en/of afstandsonderwijs voorgesteld. De meeste studenten zijn afkomstig uit Oost-Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

De ETF zoekt partners die door middel van een financiële investering in ons ‘Internationale studiefonds’ deze studiebeurzen mogelijk willen maken. Een studiebeurs dekt afhankelijk van de situatie de volgende zaken: reiskosten, accommodatie, collegegeld, boekengeld, zorgverzekering en zakgeld. De gemiddelde studiebeurs bedraagt €7.500 – €10.000 per jaar. In de komende jaren tot 2024 wil de ETF minimaal 30 talentvolle internationale studenten een kans bieden om aan de ETF te studeren. In eerste instantie zoekt de ETF nu een aantal donoren die hiervoor €100.000 beschikbaar stellen. Via MissionInvest is voor dit project € 36.000 ontvangen. We zoeken nog donoren die de resterende € 64.000 voor hun rekening willen nemen!

Project 2 – Green Campus
Als ETF vinden we dat we als christelijke instelling een goede rentmeester moeten zijn van de schepping en de middelen die we hebben ontvangen. We hebben daarom de ambitie om in de komende paar jaar van een grijze campus te veranderen naar een groene campus. Enerzijds door infrastructurele aanpassingen en anderzijds door bewustwording en gedragsverandering van studenten, staf en bewoners van de studentenresidentie die moet resulteren in een fors lager energieverbruik. We zijn ervan overtuigd dat deze gecombineerde aanpak daadwerkelijk zal bijdragen aan de verkleining van onze ecologische voetafdruk.

Kijkend naar huidige staat van de gebouwen zien we heel veel kansen om onze infrastructuur te verduurzamen. Het faculteitsgebouw (1958) en de studentenresidentie (1925) zien er weliswaar prachtig uit, maar zijn weinig duurzaam vanwege de leeftijd van de gebouwen. Qua infrastructuur hebben we daarom onder andere de volgende ambities:

  • Vernieuwing en isolatie van het dak
  • Installatie van 580 stuks zonnepanelen
  • De eerste 270 zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd en worden per april 2023 in gebruik genomen!

Rond de zomer van 2023 zal meer duidelijk worden wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn van het 1e project zonnepanelen. Afhankelijk daarvan en verdere planvorming ten aanzien van de campus, willen we mogelijk eind 2023 starten met een 2e project zonnepanelen. Qua financiering zal ETF de helft zelf kunnen dragen; voor de andere 50% (circa € 55.000) zal een beroep worden gedaan op inzet van MissionInvest.

Project 3 – Support ETF organisatie
Met een strakke sturing op de cijfers en een beperkte staf kon de ETF zichzelf altijd financieel bedruipen. Echter, zoals hierboven al kort genoemd, heeft de energiecrisis van 2022 een forse impact op de financiële cijfers van de ETF. Hoge energieprijzen en lonen die van overheidswege verplicht met de inflatie moeten meestijgen, slaan een forse deuk in de exploitatiebegroting. Om dat te compenseren, is er per jaar € 300.000 extra aan donatiegeld nodig om tot een sluitende begroting te komen. Via het netwerk van MissionInvest zal gezocht worden naar partijen die graag de missie van ETF voor meerdere jaren structureel willen ondersteunen. 

Impact
Met het ‘internationale studiebeurzenfonds’ zal de ETF in staat zijn om wereldwijd christelijke geloofsgemeenschappen, opleidingsinstituten en andere organisaties te ondersteunen die door allerlei redenen kampen met een tekort aan hoogopgeleide leiders. Internationale studenten van de ETF komen terecht op invloedrijke posities als voorganger, academisch decaan, docent, zendeling of leidinggevende bij NGO’s.
Met het project ‘Green Campus’ verwacht de ETF de komende jaren haar gebouwen te kunnen verduurzamen en fors op haar energiekosten te kunnen besparen. Dit zal een belangrijke bijdrage zijn om de financiële basis van ETF structureel te versterken.

Fondsenwerving en hoe u kunt meedoen?
MissionInvest is erg enthousiast over de ETF als bijbelgetrouwe academische instelling. In de vorming van christelijke leiders vervult zij een belangrijke rol. We kennen een aantal studenten persoonlijk en weten van dichtbij wat de positieve impact van deze opleiding is! Daarnaast komt ons enthousiasme ook voort uit de goede samenwerking die we sinds 2021 hebben. MissionInvest wil graag de ETF helpen door in de periode 2021-2024 minimaal €50.000 per jaar te realiseren.

Bent u ook enthousiast over de missie van ETF? Laten we dan in gesprek gaan over de mogelijkheden! Er zijn drie projecten waarmee u hen kunt steunen: sponsorship, zonnepanelen en algemene support. Elke donatie is zeer welkom! 

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!