House of Joy voor vluchtelingen!

Nederland

€ 105.000

67%

3 houses of Joy, 1200 bezoekers per maand!

Nederland

€ 105.000

67%

3 houses of Joy, 1200 bezoekers per maand!

Projectomschrijving

House of Joy – een veilige thuishaven voor vluchtelingen!

Context
Asielzoekerscentra (azc) in Nederland ’s liggen veelal afgelegen. Ongedwongen contact met Nederlanders is moeilijk.  Veel asielzoekers hebben behoefte aan zulk contact. Individuele aandacht en relatie vanuit oprechte interesse en vertrouwen is zeldzaam voor hen. Bijna alle contacten zijn functioneel, met medewerkers van COA en IND. Voor Nederlanders is contact leggen en onderhouden met asielzoekers vaak ingewikkeld. Persoonlijk contact is intens, de problemen overweldigend en de taal- en cultuurverschillen vormen een barrière die alleen soms moeilijk te nemen blijkt. Het is moeilijk inschatten welke tijdsinvestering het vraagt, wanneer je expliciet van God kunt getuigen, wanneer je eigen grenzen mag aangeven.

Wat is een House of Joy?
Een House of Joy sluit aan bij de behoeften van asielzoekers en vrijwilligers.  Het is een ‘huiskamer’ op loopafstand van het azc, gerund door christenen.

Een House of Joy

  • Biedt Vluchtelingen een plek waar zij welkom zijn en zich thuis voelen.
  • Helpt vrijwilligers en/of de plaatselijke kerk om permanent en relevant aanwezig te zijn bij een azc en Jezus liefde te delen met haar bewoners.

Samen met de lokale kerk organiseert Gave een aanbod van activiteiten die:

  • Afgestemd is op de behoeften van azc-bewoners
  • Een balans van diaconale, missionaire en pastorale activiteiten zijn
  • Gericht op ontmoeting zijn

Aanpak
Initiatief & coördinatie: de relatiemanagers van Gave inventariseren de mogelijkheden van lokale kerken in de omgeving van een azc en starten een stuurgroep met een afvaardiging uit de kerken. Gave draagt zorg voor het proces, het bewaken van de kaders en de financiering van  de opstartkosten.

Bestuur: de lokale stuurgroep geeft invulling aan het House of Joy concept binnen de door Gave gestelde kaders en draagt zorg voor de financiering van de exploitatiekosten.

Uitvoering: een werkgroep vrijwilligers zorgt voor de dagelijkse uitvoering. Met vrijwilligers uit de betrokken lokale kerken organiseert zij structurele activiteiten voor minimaal 5 dagdelen per week.

Impact
Een House of Joy biedt een veilige plek die vluchtelingen helpt ’thuis te komen’; bij christenen, bij zichzelf én bij God. Dat geeft kracht voor een nieuwe start en perspectief op een toekomst. Een House of Joy maakt het mogelijk voor de lokale kerk en vrijwilligers uit te reiken naar vluchtelingen, in Woord én daad. Het bevordert verbinding boven polarisatie en levert daarmee ook een (bescheiden) bijdrage aan de maatschappij als geheel. Een House of Joy raakt de harten van mensen en heeft daarmee impact op hun levens. In elk House of Joy komen per week gemiddeld 100 bezoekers, ofwel 400 per maand! Dit project met 3 Houses of Joy zal impact hebben op levens van 1200 bezoekers per maand!

Benodigde fondsen / investering
Voor de financiering van de opstartfase doen we een beroep op u. Een House of Joy kost gemiddeld € 35.000 aan opstart en inrichtingskosten. In de jaarlijkse exploitatiekosten wordt een percentage opgenomen voor opstartkosten van nieuwe Houses of Joy. Deze kosten worden gedragen door de lokale kerken die zich aan het House of Joy verbinden.

MissionInvest kent van nabij de nood die er bij veel vluchtelingen is. We zien het als een belangrijke roeping om als christen iets bij te dragen aan het verlichten van deze nood in ons eigen land. In samenwerking met Stichting Gave willen we graag in 2023 fondsen werven voor het opstarten van een House of Joy in drie plaatsen, te weten Ter Apel, Assen en Apeldoorn. In totaal is daarvoor € 105.000 nodig. U kunt op twee manieren dit project financieren:

  1. Eénmalige of meerjarige donatie voor het project House of Joy
  2. Een renteloze lening van €35.000 in combinatie met een 5-jarige periodieke schenking, waarbij elk jaar € 7.000 vrijvalt als donatie.

Omdat het een project in Nederland is persoonlijke betrokkenheid uiteraard heel goed mogelijk en ook zeer welkom! Helpt u mee om dit mooie project van de grond te krijgen? Een prachtige vorm van ‘omzien naar de naaste dichtbij’. Wees welkom als Partner van House of Joy!

Script NL
Script NL open and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!