Bestrijden van mensenhandel

Malawi

€ 45.000

78%

Enkele honderden slachtoffers bevrijd

Malawi

€ 45.000

78%

Enkele honderden slachtoffers bevrijd

Projectomschrijving

Strijd tegen mensenhandel in Malawi

Urgentie
Mensenhandel is wreed, verwoestend en onmenselijk. Wat maar weinig mensen weten, is dat wereldwijd naar schatting 40 miljoen mensen in slavernij leven. Hun vrijheid en waardigheid is hen ontnomen. Ze zitten gevangen in een systeem, worden als slaaf tewerkgesteld of (met name jonge meiden) seksueel uitgebuit. Zo ook in Malawi, een prachtig land, gelegen in Zuidelijk Afrika, ingeklemd tussen Tanzania, Mozambique en Zambia. Mensenhandel is hier aan de orde van de dag, vanwege de centrale ligging van het land en de enorme armoede. Met 60% van de mensen die onder de armoedegrens leeft, hoort Malawi tot de armste landen van de wereld.

Missie
Als christenen zijn we geroepen gerechtigheid te doen! Een helper te zijn voor hen die geen helper hebben (Psalm 72). Vanuit die intentie startten de GZB en Love Justice International (LJI) in 2019 een prachtige samenwerking in Malawi. Love Justice is een christelijke antislavernij-organisatie uit Amerika, die ook in Malawi een lokaal team actief heeft. De GZB heeft veel relaties met lokale kerken en wilde vanuit die relatie bewustwording en toerusting faciliteren. In de samenwerking met Love Justice werd besloten dat de GZB de uitzending en financiering van een zeer capabel Nederlands echtpaar voor haar rekening z0u nemen. Het betrof Gerco en Wouthera die beiden al eerder in 2017 zich hadden ingezet voor een anti-slavernij organisatie in Azië. Zij wilden zich graag opnieuw voor deze kwetsbare groep inzetten; Gerco als rechercheur en Wouthera als maatschappelijk werkster. De GZB opende voor hen in samenwerking met Love Justice een nieuw werkveld in Malawi. De missie van Gerco en Wouthera is: het ondersteunen van de lokale overheid, partners en kerken bij de onderschepping, bevrijding, opvang en nazorg van slachtoffers en bij de berechting van de daders.

Aanpak
Love Justice richt zich in Malawi op het onderscheppen en bevrijden van slachtoffers van mensenhandel. Dit doen ze door fysiek aanwezig te zijn op busstations en bij landsgrenzen. Bij verdachte situaties worden potentiële slachtoffers direct gewaarschuwd en worden daders (ook wel pooiers genoemd!) ter plekke aangehouden. Naast de pro-actieve opsporing, worden slachtoffers bevrijd en opgevangen in het shelter waar ze de nodige nazorg krijgen om te kunnen reïntegreren. Wanneer slachtoffers terugkeren naar huis wordt gekeken hoe zij hen kunnen ‘empoweren’, zodat ze uiteindelijk zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het investigations team werkt nauw samen met de overheid om slachtoffers te bevrijden, verdachten op te sporen, en daders te berechten. Daarnaast zijn er in het project ruim 500 politiemensen getraind op het thema mensenhandel en hoe ze pro-actief signalen kunnen herkennen om tot opsporing over te gaan. Doel is ook om een zogenaamd ‘human trafficking hotline’ te openen. Door middel van deze hotline kan er advies gegeven worden, hulp geboden worden aan slachtoffers en kan er informatie verzameld worden voor verder onderzoek.

Ik ben Love Justice dankbaar voor jullie goede zorg. Blijf dit mooie werk doen zodat ook andere meisjes geholpen kunnen worden. – Mary Bandawe, een van de slachtoffers die is opgevangen in het safehouse

Impact
Het doel is om een duurzame impact te creëren op het (rechts)systeem in Malawi wanneer het aankomt op mensenhandel. Op dit moment kunnen daders straffeloos hun gang gaan en wordt er geen recht gedaan aan slachtoffers. Door middel van arrestaties en veroordelingen van daders zal er een voorbeeld gesteld worden. Met het trainen van ruim 500 politiemensen ontstaat er bewustwording en wordt er kennis overgedragen. Ons Investigationsteam ondersteunt de politie en geeft advies als het gaat om mensenhandel casussen. Het Love Justice’s aftercare programma is uniek in Malawi. We zijn het enige shelter in het land wat in staat is om slachtoffers van human trafficking op te vangen. De komende jaren zullen we ook andere NGO’s trainen in het bieden van opvang en aftercare. Daarnaast zullen er honderden potentiële slachtoffers onderschept worden om zo te voorkomen dat zij eindigen in slavernij. Wanneer slachtoffers al gevangen zitten in een situatie van uitbuiting zal ons team samen met de politie overgaan tot bevrijding.

Budget
De GZB heeft MissionInvest gevraagd om te helpen de benodigde fondsen voor dit project te realiseren. Voor de jaren 2021 en 2022 was een bedrag voorzien van € 60.000. Uiteindelijk is er € 35.000 gerealiseerd, omdat het project per half 2022 wat eerder is gestopt dan aanvankelijk was voorzien.

Reflectie 
Door de corona-crisis bleek Love Justice Amerika niet genoeg fondsen te hebben om een aantal deelprojecten in Malawi te bekostigen. Dit alles had direct konskwenties voor de inzet van Gerco en Wouthera. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn gelukkig op tijd gerealiseerd en lokaal duurzaam verankerd: een goed opgeleid lokaal team van Love Justice, 500 opgeleide politieagenten en honderden slachtoffers (met name jonge meiden) die bevrijd zijn uit handen van mensenhandelaren! MissionInvest is dankbaar dat zij een rol in dit bijzondere project kon spelen!

Project impressie

Script NL
Script NL closed and realized
Script NL closed and not realized

MissionInvest

Meld u aan voor de nieuwsbrief!